Hoppa till huvudinnehåll

Register

HYGGA OYS KUND- OCH DIREKTA MARKNADSFÖLJNINGSDATA FILPERSONLIGHETSPOLICY

 1. Datakontrollant

Hygga Oy (nedan kallat ”Hygga”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar sina kunders personuppgifter för att hantera kundrelationer och kommunikation och för direktmarknadsföring.

Förutom uppgifterna om våra privatkunder kan Hygga också behandla personuppgifter från representanter för våra nuvarande eller potentiella institutionella kunder och samarbetspartners som en del av denna datafil.

Det är viktigt för oss på Hygga att du förstår hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du mer information om behandlingen av dina personuppgifter.

Observera att denna sekretesspolicy endast gäller personuppgifter som behandlas av Hygga i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 1. Kontaktinformation

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Hygga Oy

Företags-ID 2345414-4
Adress: Kampinkuja 2, 00100 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 (0) 9 58 400 300
E-post: 
info@hygga.fi
hyggasolutions.com

Hyggas dataskyddsombud:

Salla Hårdh, tietosuoja@hygga.com

 1. Insamlade data

 • För-och efternamn
 • E-postadress
 • postadress
 • Telefonnummer
 • Kampanjhistorik
 • Fakturor och faktureringsinformation
 • Samtycke, invändningar och annan information relaterad till direktmarknadsföring
 • Samtycke relaterat till återkallelse kontakta
 • Annan information från kunden (t.ex. intresse för tjänster som tillhandahålls av Hygga förutom grundläggande tandvård).
 • För företrädare för institutionella kunder eller partners: organisation, position och annan information som rör institutionskunden eller partnern.
 • Information om att skicka, öppna och klicka på reklammejl som skickas till kunder och partners.

Vi kan också behandla kund- och marknadsföringsdata för att hantera kundrelationer, kommunikation och marknadsföring.

Personliga uppgifter om institutionella kundrepresentanter används endast för kommunikation och marknadsföring riktad till institutionen.

 1. Hur samlar vi in ​​personuppgifter?

Uppgifterna som behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy samlas in från de registrerade eller deras vårdnadshavare eller juridiska ombud.

Uppgifter om företrädare för institutionella kunder eller partners kan också samlas in från organisationen som representanten arbetar för eller representerar.

Under en kundrelation kan vi till exempel också samla in data som rör kampanjhistorik. Personuppgifter kan också samlas in från offentliga och privata register.

 1. Syften och rättslig grund för databehandling

Kund- och marknadsföringsdata kan också användas för följande ändamål:

Kundkommunikation och hantering av kundrelationer (laglig grund för bearbetning: utförande av kontrakt och legitimt intresse)

Kundens personuppgifter används för att hantera, underhålla och utveckla relationen mellan Hygga och kunden.

Direktmarknadsföring (rättslig grund för behandling: legitimt intresse)

Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera information om tjänster till våra kunder. Personuppgifter kan användas för marknadsföring och elektronisk direktmarknadsföring som utförs av Hygga. Du har rätt att förbjuda direktmarknadsföring.

Förbättra kvalitet och analysera trender (rättslig grund för bearbetning: legitimt intresse)

Vi kan behandla personuppgifter relaterade till användningen av våra tjänster för att förbättra deras kvalitet, till exempel genom att analysera olika trender relaterade till användningen av våra tjänster. Vi kan också använda personuppgifter för kundnöjdhetsundersökningar för att säkerställa att vår tjänst uppfyller dina behov. För detta ändamål använder vi endast data som inte kan användas för att identifiera en person när det är möjligt.

Uppfyller våra rättsliga skyldigheter (rättslig grund för behandling: laglig skyldighet)

I vissa situationer kan Hygga behandla uppgifter i syfte att hantera och efterleva sina juridiska skyldigheter. Detta inkluderar situationer som behandling av uppgifter i syfte att uppfylla redovisningsskyldigheter.

Behandling av krav och rättsliga förfaranden (rättslig grund för behandling: legitimt intresse)

Hygga kan behandla personuppgifter i samband med rättsliga anspråk, inkasso och rättsliga förfaranden. Vi kan också behandla personuppgifter för att förhindra bedrägeri och missbruk av vår tjänst, liksom av skäl som rör information, system och onlinesäkerhet.

Laglig grund för behandlingen

Hygga behandlar personuppgifter i första hand för att fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig eller organisationen du representerar och för att uppfylla dess juridiska skyldigheter. Dessutom behandlar vi också personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att hantera, underhålla och utveckla vår affärsverksamhet och för att skapa och underhålla våra kunder och partnerrelationer. När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt legitima intresse kontrollerar vi vårt legitima intresse mot din rätt till integritet.

 1. Lagringstid

Vi lagrar våra kunders personuppgifter endast under den lagstadgade tiden eller så länge som det är nödvändigt för att kunna genomföra de avsedda ändamålen som anges ovan. Lagringstiden beror på datatypen och syftet med behandlingen. Den maximala lagringstiden är olika från fall till fall.

 1. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Hygga lagrar dina personuppgifter främst inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I vissa situationer kan vi dock överföra personuppgifter som ska behandlas utanför detta område. I sådana fall ska vi vidta åtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter på den plats där de behandlas. Vi ska säkerställa en tillräcklig nivå av dataskydd för personuppgifter som överförs till länder utanför EES genom att underteckna avtal med våra tjänsteleverantörer som överensstämmer med standardklausulerna från Europeiska kommissionen eller andra liknande arrangemang, till exempel ett  Privacy Shield  -arrangemang.

 1. Behandlare av personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till parter utanför Hygga -organisationen, med undantag för följande skäl:

Rättsliga grunder

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till parter utanför Hygga -organisationen om åtkomst till nämnda personuppgifter, av rimliga skäl, är nödvändigt för (i) efterlevnad av tillämplig lagstiftning, förordningar eller domstolsbeslut; (ii) upptäckt, förebyggande eller annan behandling av bedrägerier, penningtvätt, finansiering av terrorism eller frågor som rör informationssäkerhet eller tekniska svårigheter; eller (iii) skyddet av Hyggas eller dess kunders egendom eller säkerhet, eller syften som utförs i allmänhetens intresse i enlighet med lagstiftning.

Auktoriserade tjänsteleverantörer

Vi kan överföra personuppgifter till tjänsteleverantörer för behandling under Hyggas myndighet. Våra tjänsteleverantörer är kontraktsmässigt skyldiga att begränsa behandlingen av personuppgifter samt att åtminstone uppfylla alla krav på dataskydd och informationssäkerhet enligt denna sekretesspolicy.

Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part utanför Hygga -organisationerna av andra skäl än ovannämnda när vi har fått den registrerades uttryckliga medgivande. De registrerade har rätt att när som helst återkalla samtycket.

Betalare av förfaranden

Om behandling betalas av en tredje part (t.ex. staden som leverantör av ett servicekupong eller en arbetsgivare som erbjuder yrkestandvård) kan betalningsuppgifter överföras till en sådan part i den utsträckning som är nödvändig för att dokumentera och verifiera förfaranden.

 1. Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång till information

De registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter som behandlas av Hygga. Om du vill kan du kontakta oss för att lära dig mer om vilken typ av personuppgifter vi behandlar och deras syften med behandlingen.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära att alla felaktiga, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som lagras av oss rättas eller kompletteras. Du kan kontakta oss och begära att dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter uppdateras.

Rätt att begära radering av data

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer att utföra de begärda åtgärderna, med undantag av legitima skäl att avstå från att radera personuppgifterna.

Rätt att invända mot och begränsa behandlingen

Du har rätt att invända mot behandling eller profilering av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att kräva begränsningar i behandlingen av dina personuppgifter, till exempel i händelse av att uppgifterna avser felaktiga. Dessutom har du under vissa speciella omständigheter rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika personliga situation.

Rätt att överföra data till ett annat system

De registrerade har rätt att få en kopia av sina personuppgifter som lagras av oss i ett strukturerat, vanligt använt format, samt rätten att självständigt överföra sina uppgifter till en tredje part.

Utövar dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina ovannämnda rättigheter ber vi dig att skicka följande information till Hygga via e -post eller e -post: namn, adress, telefonnummer och en kopia av ett giltigt ID -kort. Vi kan begära att du lämnar ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Vi kan neka förfrågningar som återkommer orimligt ofta eller är överdrivna eller helt klart ogrundade.

 1. Direktmarknadsföring

Vi kan skicka meddelanden och annan direktmarknadsföring relaterad till våra tjänster, till exempel vård och sjukhus.

Hygga kan skicka marknadsföringsmeddelanden till potentiella framtida företagskunder vars personuppgifter har samlats in från offentliga register.

De registrerade har alltid rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller profilering genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan eller genom att använda alternativet i direktmarknadsföringsmeddelanden för att välja bort prenumeration.

 1. Informationssäkerhet

Vi har genomfört administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att säkerställa informationssäkerheten för de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Våra skyddsåtgärder är utformade för att upprätthålla en nivå som är lämplig för att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet av data.

Personuppgifter får endast behandlas av personer som är behöriga att göra det på grund av att de fullgör sina arbetsuppgifter. Behandlingen av personuppgifter är skyddad med lämpliga användarspecifika referenser, lösenord och åtkomsträttigheter.

Om det oavsett datasäkerhetsåtgärder finns ett datasäkerhetsbrott som sannolikt kommer att ha negativa effekter på din integritet ska vi snarast möjligt underrätta lämpliga personer och andra berörda parter om överträdelsen i enlighet med tillämplig lagstiftning, samt myndigheter om det behövs enligt tillämplig datasäkerhetslagstiftning.

 1. Anmälan

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att Hyggas behandling av personuppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsombudsmannen fungerar som den lokala tillsynsmyndigheten i Finland (tietosuoja.fi)

Senast uppdaterad: 5.4.2023

 

WEBBPLATSENS PERSONLIGHETSPOLICY FÖR HYGGA OY

 1. Datakontrollant

Hygga Oy (”Hygga”) behandlar webbplatsbesökares information i samband med tillhandahållande och underhåll av webbsidor. Vi lagrar analysdata på webbplatsbesökare och data som samlas in i samband med chattjänsten.

Det är viktigt för oss att du förstår hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du mer information om behandlingen av dina personuppgifter.

Observera att denna sekretesspolicy endast gäller webbplatsbesökares personuppgifter som behandlas av Hygga i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Direktmarknadsföringsinformation behandlas som en del av vår kund- och direktmarknadsföringsdatafil, vars sekretesspolicy finns högst upp på denna sida.

 1. Kontaktinformation

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Hygga

Företags-ID 2345414-4
Adress: Kampinkuja 2, 00100 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 (0) 9 58 400 300
E-post: 
info@hygga.fi
hyggasolutions.com

Hyggas dataskyddsombud:

Salla Hårdh, tietosuoja@hygga.com

 1. Behandlade personuppgifter

 Vi behandlar din feedback från vår webbplats, chattkonversationsdata och konversationshistorik.

Dessutom kan vi behandla vissa tekniska data om alla webbplatsbesökare som i vissa situationer kan övervägas eller kan innehålla personuppgifter. Dessa uppgifter inkluderar:

 • din IP -adress;
 • tidpunkten för ditt besök;
 • operativsystem och enhetstyp;
 • webbadressen genom vilken du besökte vår webbplats;
 • din URL -sökväg på vår webbplats;
 • din geografiska plats.

 

 1. Cookies, analysverktyg och chatt

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessutom använder vi cookies för att samla in analysdata och integrera sociala mediekonton på vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som lagras på en användares dator. Om du inte vill att webbplatser ska lagra cookies på din dator kan du blockera cookies från webbläsarens inställningar. I så fall kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar på bästa sätt.

Vi använder Google Analytics -verktyget på vår webbplats. Ytterligare information om Google Analytics integritet finns på webbplatsen för Google Analytics  dataskydd.

Vår webbplats erbjuder också möjlighet att chatta och ge feedback via Zendesk -verktyget. Mer information om Zendesk sekretess finns här. Mer information om vår cookiepolicy här.

 1. Hur samlar vi in ​​personuppgifter?

Information samlas in direkt från besökare i samband med chattkonversationer och vid användning av feedbackfunktionen på webbplatsen.

Teknisk analysdata lagras automatiskt under besöket.

 1. Syften och rättslig grund för databehandling

Personuppgifter kan också användas för följande juridiska ändamål och ändamål som den registrerade har samtyckt till:

Kundkommunikation och hantering av kundrelationer (laglig grund för bearbetning: utförande av kontrakt och legitimt intresse)

Vi kan använda data som lagras under en chattkonversation för kundservice, kommunikation och hantering och underhåll av kundrelationer.

Skulle du kontakta vår kundtjänst via chatt kommer vi att använda den tillhandahållna informationen för att svara på frågor, lösa eventuella problem och behandla ditt meddelande. Vi kommer också att behandla data från webbplatsbesökare i samband med feedbacken på webbplatsen.

Analytics (rättslig grund för behandling: legitimt intresse)

Vi behandlar data från webbplatsbesökare i syfte att analysera mängden och kvaliteten på vår nätverkstrafik, till exempel antalet unika besökare, antalet och varaktigheten av chattkonversationer och de geografiska platserna för besök. Vi analyserar också besökarnas rörelser inom våra webbplatser, samt information om hur de kommer till webbplatsen.

Direktmarknadsföring (rättslig grund för behandling: legitimt intresse)

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller på annat sätt (t.ex. i en chattkonversation) uttrycker att du vill få direktmarknadsföringsmaterial kan vi behandla dina personuppgifter för att skicka dig direktmarknadsföringsmaterial som aktuella erbjudanden och evenemang.

För mer information om användningen av personuppgifter för direktmarknadsföring, läs vår sekretesspolicy för kund- och direktmarknadsföringsdata högst upp på denna sida. Du har alltid rätt att förbjuda elektronisk direktmarknadsföring.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar uppgifterna från våra webbplatsbesökare på grundval av ett legitimt intresse av att behålla och utveckla vår verksamhet, till exempel att samla in webbanalys. När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt legitima intresse kontrollerar vi vårt legitima intresse mot din rätt till integritet.

Vi behandlar också personuppgifter på grundval av samtycke när besökaren har samtyckt till behandling av personuppgifter.

 1. Lagringstid

Vi lagrar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast under den lagstadgade tiden eller så länge som det är nödvändigt för att kunna genomföra de avsedda ändamål som anges ovan. Lagringstiden beror på datatypen och syftet med behandlingen. Den maximala lagringstiden är olika från fall till fall.

 1. Överföring av personuppgifter utanför EES

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter om webbplatsbesökare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I vissa situationer kan vi dock överföra personuppgifter som ska behandlas utanför detta område. I sådana fall ska vi vidta åtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter på den plats där de behandlas. Vi ska säkerställa en tillräcklig nivå av dataskydd för personuppgifter som överförs till länder utanför EES genom att underteckna avtal med våra tjänsteleverantörer som överensstämmer med standardklausulerna från Europeiska kommissionen eller andra liknande arrangemang, till exempel ett  Privacy Shield -arrangemang.

9. Mottagargrupper av personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till parter utanför Hygga -organisationen, med undantag för följande situationer:

Auktoriserade  tjänsteleverantörer

Vi kan överföra personuppgifter till tjänsteleverantörer för behandling under Hyggas myndighet, till exempel till leverantörer av server- eller chattjänster. Våra tjänsteleverantörer är avtalsenliga skyldigheter att begränsa behandlingen av personuppgifter samt att åtminstone uppfylla alla krav för dataskydd och informationssäkerhet enligt denna sekretesspolicy.

Av juridiska skäl

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till parter utanför Hygga -organisationen om åtkomst till nämnda personuppgifter, av rimliga skäl, är nödvändigt för (i) efterlevnad av tillämplig lagstiftning, förordningar eller domstolsbeslut; (ii) upptäckt, förebyggande eller annan behandling av bedrägerier, penningtvätt, finansiering av terrorism eller frågor som rör informationssäkerhet eller tekniska svårigheter; eller (iii) ändamål som utförs i allmänhetens intresse i enlighet med lagstiftning.

Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan överföra personuppgifter till tredje part utanför Hygga -organisationerna av andra skäl än ovannämnda när vi har fått den registrerades uttryckliga medgivande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

 1. Informationssäkerhet

Vi har genomfört administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att säkerställa informationssäkerheten för de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Våra skyddsåtgärder är utformade för att upprätthålla en nivå som är lämplig för att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet av data.

Personuppgifter får endast behandlas av personer som är behöriga att göra det på grund av att de fullgör sina arbetsuppgifter. Behandlingen av personuppgifter är skyddad med lämpliga användarspecifika referenser, lösenord och åtkomsträttigheter.

Om det oavsett datasäkerhetsåtgärder finns ett datasäkerhetsbrott som sannolikt kommer att ha negativa effekter på din integritet ska vi snarast möjligt underrätta lämpliga personer och andra berörda parter om överträdelsen i enlighet med tillämplig lagstiftning, samt myndigheter om det behövs enligt tillämplig datasäkerhetslagstiftning.

 1. Anmälan

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att Hyggas behandling av personuppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen.

Dataskyddsombudsmannen fungerar som den lokala tillsynsmyndigheten i Finland (tietosuoja.fi)

Senast uppdaterad: 5.4.2023

Aktuellt