Siirry sisältöön

Rekisteriselosteet

HYGGA OY:N ASIAKAS- JA SUORAMARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Hygga Oy (”Hygga” tai ”me”) käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi, sekä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilöasiakkaiden lisäksi Hygga voi käsitellä nykyisten tai potentiaalisten yhteisöasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja osana tätä rekisteriä.

Hyggalle on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Hyggan rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

 1. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hygga Oy

Y-tunnus 2345414-4
Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelinnumero (09) 58 400 300
Sähköpostiosoite: info@hygga.fi
hyggasolutions.com

Hyggan tietosuojavastaava:

Salla Hårdh, tietosuoja@hygga.com

 1. Kerätyt tiedot
 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Kampanjahistoria
 • Laskut ja laskutustiedot
 • Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot
 • Recall-yhteydenottoihin liittyvät suostumukset
 • Muut asiakkaan antamat tiedot (esimerkiksi kiinnostuksen osoitus Hyggan perushammashoidon ulkopuolella olevia palveluja kohtaan)
 • Yhteisöasiakkaiden tai yhteistyökumppanien edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen tai kumppanuuteen liittyvät muut tiedot
 • Asiakkaille ja yhteistyötahoille lähetettyjen markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot

Asiakas- ja markkinointitietoja voimme käyttää myös asiakassuhteen hoitamiseen, viestintään tai markkinointiin.

Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

 1. Mistä saamme henkilötiedot?

Tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan.

Yhteisöasiakkaiden tai -kumppaneiden edustajien tiedot voidaan lisäksi saada organisaatiolta, jonka palveluksessa tai edustajana kyseinen henkilö toimii.

Asiakassuhteen aikana meille saattaa lisäksi kertyä tietoa esimerkiksi kampanjahistoriasta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 1. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Asiakas- ja markkinointitietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen (käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Asiakkaiden tietoja käytetään Hyggan ja Asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Suoramarkkinointitarkoituksiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Käsittelemme henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Asiakkaisiimme koskien palveluita. Henkilötietoja voidaan käyttää Hyggan markkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Laadun parantamiseksi ja käyttötrendien analysoimiseksi (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Voimme käsitellä palveluidemme käyttöä koskevia tietojasi parantaaksemme niiden laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia palvelun käyttöön liittyviä trendejä. Saatamme myös käyttää henkilötietoja asiakastyytyväisyyskyselyihin varmistaaksemme, että palvelumme vastaavat toiveitasi. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme (käsittelyn oikeusperuste: lakisääteinen velvoite)

Hygga saattaa eräissä tilanteissa käsitellä tietoja hallinnoidakseen ja täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa. Tämä käsittää esimerkiksi tietojen käsittelemisen kirjanpitovelvollisuuksien noudattamiseksi.

Vaateiden käsittelemiseen ja oikeudellisiin menettelyihin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Hygga voi käsitellä henkilötietoja oikeudellisten vaateiden, perinnän ja oikeudellisten menettelyiden yhteydessä. Voimme myös käsitellä tietoja petoksen ja palveluidemme väärinkäytön ehkäisemiseksi sekä tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi.

Käsittelyn oikeusperusteet

Hygga käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti täyttääkseen sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutensa sinua tai edustamaasi organisaatiota kohtaan sekä hoitaakseen lainmukaiset velvollisuutensa. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakas- ja kumppanuussuhteitamme. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

 1. Säilytysaika

Säilytämme Asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

 1. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Hygga säilyttää henkilötietojasi pääsääntöisesti Euroopan talousalueella.

Saatamme kuitenkin joissain tilanteissa siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi tämän alueen ulkopuolelle. Tällöin suoritamme toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä siellä, missä henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä, kuten Privacy Shield -järjestelyn avulla.

 1. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Hyggan tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Hygga käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Hyggalle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 1. Suoramarkkinointi

Voimme lähettää sinulle tiedotteita ja muuta suoramarkkinointia koskien palvelujamme, kuten terveys- ja sairaalapalvelujamme.

Hygga lähettää markkinointiviestejä mahdollisille tuleville yritysasiakkailleen, joiden henkilötiedot ovat kerätty julkisista rekistereistä.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa viestien peruuttamismahdollisuutta.

 1. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville henkilöille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

 1. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Hyggan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi)

Viimeksi päivitetty: 5.4.2023

 

HYGGA OY:N VERKKOSIVUJEN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Hygga Oy (”Hygga”) käsittelee verkkosivuvierailijoiden tietoja verkkosivujen tarjoamisen ja ylläpitämisen yhteydessä. Tallennamme verkkovierailjoista analytiikkatietoja sekä chat-palvelun yhteydessä tallentuvia tietoja.

Meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä.

Huomaathan, että tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Hyggan rekisterinpitäjänä suorittamaan verkkovierailijoiden henkilötietojen käsittelyyn.

Suoramarkkinointitietoja käsittelemme osana asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriämme, jonka tietosuojaseloste on luettavissa sivun alusta.

2.Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hygga

Y-tunnus 2345414-4
Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelinnumero (09) 58 400 300
Sähköpostiosoite: info@hygga.fi
hyggasolutions.com

Hyggan tietosuojavastaava:

Salla Hårdh, tietosuoja@hygga.com

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

 Käsittelemme verkkosivujemme kautta antamaasi palautetta sekä chat-keskustelutietoja ja keskusteluhistoriaa.

Lisäksi voimme käsitellä kaikista verkkovierailijoista eräitä teknisiä tietoja, joita voidaan joissain tilanteissa pitää tai jotka voivat sisältää henkilötietoina. Näitä tietoja ovat:

 • IP-osoitteesi;
 • vierailusi ajankohta;
 • käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi;
 • URL-osoite jonka kautta saavut sivuillemme;
 • URL-reittisi sivustollamme;
 • Maantieteellinen sijainti.
 1. Evästeet, analytiikkatyökalut ja chat

Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivujemme käytettävyyttä ja toimivuutta. Lisäksi hyödynnämme evästeitä analytiikkatiedon keräämiseksi ja sosiaalisen median tilien integroimisessa sivustollemme.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto. Jos et halua sivustojen tallentavan evästeitä tietokoneeseesi, voit estää evästeet selainasetuksistasi. Tällöin emme voi taata, että verkkosivumme toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla Google Analyticsin tietosuojasivustolta.

Verkkosivuillamme on myös mahdollisuus chat-keskusteluun ja palautteen antamiseen zendesk-työkalun avulla. Lisää tietoa Zendeskin tietosuojasta on saatavilla täältä.

Lisätietoa evästeistä löydät täältä.

 1. Mistä saamme henkilötiedot?

Chat-keskustelussa sekä verkkosivuilla toimivan palautetoiminnon käytön yhteydessä saamme tiedot suoraan vierailijalta itseltään.

Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti.

 1. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja voidaan lisäksi käyttää seuraaviin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin:

Asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen (käsittelyn oikeusperuste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Chat-keskustelussa tallennettuja tietoja voimme käyttää asiakaspalveluun, viestintään ja asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitämiseen.

Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme chatin kautta, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Käsittelemme myös verkkovierailijoiden tietoja verkkosivuilla annetun palautteen yhteydessä.

Analytiikkatarkoituksiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Käsittelemme verkkovierailijoiden tietoja analysoidaksemme verkkoliikenteemme määrää ja laatua, kuten uniikkivierailijoiden määrää, chat-keskusteluiden määrää ja kestoa sekä vierailuiden maantieteellisiä sijainteja. Analysoimme myös vierailijoidemme liikkumista verkkosivujemme sisällä, sekä tietoa siitä, mitä kautta he saapuvat verkkosivuille.

Suoramarkkinointitarkoituksiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Mikäli tilaat uutiskirjeemme tai muulla tavoin (esimerkiksi chat-keskustelussa) ilmaiset haluavasi vastaanottaa suoramarkkinointimateriaalia, voimme käsitellä henkilötietojasi lähettääksemme sinulle suoramarkkinointimateriaalia, kuten tietoa ajankohtaisista tarjouksista ja tapahtumista.

Lisää tietoa henkilötietojen käyttämisestä suoramarkkinoinnissa saat Asiakas- ja markkinointirekisteriselosteestamme sivun alusta. Sinulla on aina oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi.

Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme verkkovierailijoidemme tietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme, esimerkiksi verkkosivuanalytiikan keräämiseen. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen.

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella silloin kun vierailija on antanut henkilötiedon käsittelylle suostumuksensa.

 1. Säilytysaika

Säilytämme verkkovierailjoidemme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö sitä vaatii tai kuin se on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti.

 1. Henkilötietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti käsittelemme verkkovierailijoiden henkilötietoja Euroopan talousalueen sisällä.

Saatamme kuitenkin joissain tilanteissa siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi tämän alueen ulkopuolelle. Tällöin suoritamme toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä siellä, missä henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä, kuten Privacy Shield -järjestelyn avulla.

 1. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta verkkovierailjoiden tietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille, esimerkiksi palvelintarjoajalle tai chat-palvelun tarjoajalle. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa tietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, identiteettivarkauden, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) muun yleisen edun edellyttämän tarkoituksen varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Hyggan organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Hygga käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada antamasi henkilötiedot meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään meille postitse tai sähköpostitse riittävät tiedot verkkosivuvierailusi yksilöimiseksi. Henkilöllisyyden todentamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

 1. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville henkilöille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

 1. Valituksen tekeminen

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Hyggan henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi)

Viimeksi päivitetty: 5.4.2023

Ajankohtaista