Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Slutredovisning Projekt Folktandvården Direkt i Lindesberg

Sammanfattning av – Slutredovisning Projekt Folktandvården Direkt i Lindesberg

Inledning

I september 2020 startade Folktandvården Lindesberg projektet Folktandvården Direkt. Syftet med projektet var att utvärdera en omställning från resurseffektiv till flödeseffektiv verksamhetsstyrning. För att möjliggöra denna omställning har verksamhetsstödet Hygga Flow tagits i bruk på kliniken. Projektet genomfördes i en hybridmodell där man har arbetat med flödeseffektivitet 3 dagar per vecka och resurseffektivt resterade 2 dagar.

Följande mål sattes upp:

 • Öka flödeseffektiviteten
 • Öka antalet patienter färdiga på ett besök
 • Förbättra arbetsmiljön för medarbetarna
 • Ge ökat värde till patienterna, genom att anpassa sig efter den enskilde patientens önskemål och behov
 • Miljövinster
  • Reducerat användande av engångsprodukter
  • Minskat resande

Projektet är nu avslutat och sammanfattat av kundens projektgrupp i en fullständig projektrapport för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. En sammanställning av projektrapporten följer här nedan. Man är mycket nöjd med resultatet och fortsätter att arbeta på inslagen linje med flödeseffektiv verksamhetsstyrning.

Utgångspunkt

Folktandvården Lindesberg är en allmäntandvårdsklinik med 9 behandlingsrum. Kliniken har jobbat länge med resurseffektiv verksamhetsstyrning som har lett till fullbokade tidböcker och en utmaning i att hitta tid för uppföljande besök även om det bara är någon enklare behandling som har identifierats vid undersökningstillfället. Detta har lett till orimligt långa behandlingsperioder och väldigt många aktiva patienter för kliniken.

Kliniken har under 1–2 års tid inte haft möjlighet att ta emot nya patienter och hade ca 2 års kö för vuxna revisionspatienter innan projektets start.

Resultat

För att kunna jämföra resultaten, under en period med pandemi som tydligt skiljer sig från tidigare år, valde man noga ut en referensklinik med motsvarande patientunderlag och personalsammansättning som arbetar enligt resurseffektiv verksamhetsstyrning.

För att följa upp projektmålen är nedanstående mätetal uppsatta. Även resultat för resp. mätetal är inlagda nedan. (Resultaten speglar Folktandvården Lindesbergs verksamhet som helhet, dvs. både dagar med flödeseffektivitet och resurseffektivitet är inkluderade)

 • Behandlingsperiodens längd
  • Andel patienter färdigbehandlade på ett besök
   • Lindesberg – 65,5%
   • Referensklinik – 48,5%
  • Andel patienter färdigbehandlade på 1–30 dagar
   • Lindesberg – 16,3%
   • Referensklinik – 15,6%
  • Andel patienter färdigbehandlade på >30 dagar
    • Lindesberg – 17,5%
    • Referensklinik – 35,8%
 • Folktandvården Direkt visar även mycket bra resultat för barnpatienter, där 77% blev färdigbehandlade under 1 besök och barnpassen upplevs som mindre stressiga än tidigare av medarbetarna.
 • Utförda behandlingsåtgärder per patient/klinik:
  • Lindesberg – 4,0
   • Totalt antal åtgärder: 12 854, totalt antal patienter: 3 234
  • Referensklinik – 3,3
   • Totalt antal åtgärder: 7 283, totalt antal patienter: 2 237
 • Genomsnittlig timintäkt för tandläkare på gruppnivå
  • Lindesberg – 2 811 kr
  • Referensklinik – 2 433 kr
 • Antal nya patienter (Enligt definitionen – utan registrerad åtgärd för basundersökning de senaste 6 åren i Folktandvården Region Örebro)
  • Lindesberg – 401 st
  • Referensklinik – 355 st
 • Kötid
  • Vid en avstämning i september 2021 hade även kötiden för vuxna revisionspatienter minskat från 2 år till ca 3 månader
 • Sjukdomsförebyggande/behandlande åtgärder utifrån riskgrupp avseende karies och parodontit
  • Generellt sett har Lindesberg något högre genomsnitt på antalet sjukdomsförebyggande/sjukdomsbehandlande åtgärder jämfört med referenskliniken.
   (Se den fullständiga projektrapporten för detaljer)

Utöver ovanstående mätetal så har även medarbetarperspektivet och patientperspektivet utvärderats via enkätundersökningar.

Här är ett axplock av resultatet från medarbetarenkäten. 75% av medarbetarna instämmer helt eller i hög grad, att de har inflytande över hur deras arbete planeras, jämfört 58% innan projektstart. På frågan om patienter behandlas flexibelt utan väntetider är motsvarande siffror 81% efter projektet jämfört med 26% innan. 69 % av medarbetarna instämmer helt eller i hög grad, att de rekommenderar arbetsmodellen Folktandvården Direkt till andra.

Från ett patientperspektiv har bland annat 75% av patienterna svarat att det är viktigt för dem att få all behandling de behöver vid ett besök. 98% av patienterna rekommenderar Folktandvården Direkt till andra som behöver tandvård!

Även det ekonomiska perspektivet visar positivt resultat där kliniken dragits med underskott under flera år och det har vänts till ett överskott under projektperioden. Utfallet år 2021 jämfört med 2019 är +1,8 MSEK och 2021 jämfört med 2020 är + 3,8 MSEK.

Konklusion

Projektet är mycket lyckat och visar på fina resultat för såväl perspektiven flödeseffektivitet, arbetsmiljö, kundnöjdhet och ekonomi. Erfarenheten visar på att i stort kan alla typer av tandvårdsbehandlingar utföras med flödeseffektiv verksamhetsstyrning.

Verksamhetsstödet Hygga Flow har varit ett viktigt verktyg för kliniken i såväl planering av resurser, tidsbokningar och i anslutning till behandlingstillfället. Att boka rätt tid för rätt patient har visat sig mycket svårt och Hygga Flow hjälper till att skapa större möjligheter för flexibilitet och samtidigt effektivt ta tillvara på möjlig tid för klinisk behandling samt ger goda möjligheter till tillfällen för kompentensutveckling av medarbetarna.

Är du intresserad av att veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till Anders på: anders.strandh@hygga.com eller 070-685 3724

Lyssna på erfarenheterna av att använda Hygga Flow inom Folktandvården Lindesberg, Sverige, här.